<header class="site-header"><div class="wrap"><div class="title-area"><h1 class="site-title"><a href="https://garecht.com/">Joe Garecht Fundraising</a></h1><p class="site-description">Maximize Your Fundraising. Multiply Your Impact.</p></div><div class="widget-area header-widget-area"><section id="text-2" class="widget widget_text"><div class="widget-wrap"> <div class="textwidget"><div class="tagline"> <h4>Maximize Your Fundraising.</h4> <h4>Multiply Your Impact.</h4> </div> </div> </div></section> </div></div></header>
<footer class="site-footer"><div class="wrap"><p>Copyright © 2022 Garecht Fundraising Associates<div class="footer-links"><a href="/about/">About</a>  |  <a href="/site-map/">Site Map</a>  |  <a href="/privacy/">Privacy</a>  |  <a href="/contact/">Contact</a></div></p></div></footer>